Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A weboldalon található kapcsolati űrlap használatáról

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) III. fejezet 2. szakasz 13. cikk előírásainak, valamint a Magyarországon hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vonatkozó 16. §-ának ezúton az alábbiakról tájékoztatom.

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

1.1. Az adatkezelő: Talentis Agro Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 8086 Felcsút, Fő u. 65.
Fióktelep: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.
Cégjegyzékszám: 07-10-001506
Adószám: 26260369-2-07
képviseli: Makai Szabolcs, vezérigazgató
telefon: +36 30 601 3234
e-mail cím: titkarsag@talentisagro.hu
weboldal: http://talentisagro.hu/

2. Az adatkezelés célja: a társasággal való közvetlen kapcsolatfelvétel, egyszerű módon történő kommunikáció lebonyolítása.

3. Az adatkezelés jogalapja:

 • A kapcsolati űrlapot használó személy (továbbiakban: érintett) önkéntes hozzájárulása (a GDPR II. fejezet 6.cikk (1) bek. a) pont alapján).
 • Érintettnek minősülnek azok a természetes személyek, akik használják a társaság weboldalán a kapcsolati űrlapot (kapcsolati fórumot).

4. Az adatkezelés időtartama: A megkeresés jellegétől függően.

 • panasz esetén a személyes adatait a vonatkozó jogszabály rendelkezésének megfelelő ideig, továbbá
 • olyan megkeresés esetén, amely jogszabályi rendelkezés alapján társaságunk számára kötelező megőrzési időt ír elő, úgy a jogszabályban meghatározott megőrzési ideig kezeljük,
 • egyéb esetben a válasz megküldését követően – amennyiben további egyeztetésre a megkeresés kapcsán nincs szükség – a megadott személyes adatait 30 munkanapon belül töröljük.

5. A kapcsolati űrlap használata során kezelt személyes adatok:

 • név
 • e-mail cím

6. Adatfeldolgozó:

Az adatkezelés során társaságunk – a weboldal üzemeltetése, karbantartása okán – az alábbi adatfedolgozót veszi igénybe:

Talentis Event and Marketing Kft.
székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.
Cégjegyzékszám: 07 09 030792
Adószám: 26571171-2-07
e-mail cím: info@t-eam.hu

7. Társaságunk a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet, illetve egyéb címzettek részére. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

8. Tájékoztatom, hogy a kapcsolati űrlap használatakor üzenetét és az üzenet elküldésekor megadott személyes adatait társaságunk munkavállalója (az e-mail fiók erre kijelölt kezelője) látja, és kizárólag azon illetékes munkatársakhoz kerülnek továbbításra, akiknek a kérdés megválaszolása a munkakörüknél fogva feladata.

9. Az érintettek jogai, jogorvoslatok

 • Az érintett az adatainak kezeléséről az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését akkor, ha a kapcsolatfelvétel során személyes adatait nem pontosan adta meg, és azok a valóságnak nem felelnek meg. Önkéntes hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Kérheti a személyes adatainak törlését, ill. ha esetleges igényérvényesítéssel kíván fellépni társaságunkkal szemben, és a törlés sértené a jogos érdekét, úgy törlés helyett kérheti személyes adatainak zárolását. Megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog.
 • Az Érintett az adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségein nyújthatja be adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit.
 • Az adatkezelések jogorvoslati lehetőség illeti meg. Jogsértés észlelése esetén a társaság vezérigazgatójához, fordulhat ügyének kivizsgálása végett. A vezérigazgató az ügyet a beérkezéstől számított huszonöt napon belül kivizsgálja és az eredményről írásban tájékoztatja az érintettet.
 • Az érintett jogérvényesítésért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; Honlap: naih.hu ).
 • Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szemben jogsértés észlelése esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet. A per elbírálása az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás az érintett választása szerint megindítható a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken is (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).

Kelt: Herceghalom, 2021. április 1.

ELÉRHETŐSÉGEK

Talentis Agro Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 8086 Felcsút, Fő u. 65.
Fióktelep: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.
Cégjegyzékszám: 07-10-001506
Adószám: 26260369-2-07
telefon: +36-30-601-3234
e-mail cím: titkarsag@talentisagro.hu   
weboldal: http://talentisagro.hu/
képviseli: Makai Szabolcs vezérigazgató

COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA

Mi a cookie?

(1.) Társaságunk web oldala az alkalmazás során ún. cookie-kat, azaz sütiket használ. Cookie (magyarul HTTP-süti, vagy süti) egy olyan információkat hordozó csomag, amelyet a webszerver hoz létre, küld el a böngészőnek, és amelyet a böngésző minden, a szerver felé irányuló kérdésnél visszaküld. A cookie a böngésző segítségével egy elkülönített könyvtárban kerül tárolásra, általában szöveges formátumban. A cookie –kat ma már gyakorlatilag minden böngésző ismeri és kezeli.

(2.) A cookie tetszőleges adatokat tárolhat, név – érték párok formájában.

Mire szolgálnak a cookie-k?

(3.) A cookie –k alapesetben arra szolgálnak, hogy a felhasználó általi tevékenységek (pl.: belép, kattint, elfogad vagy elutasít valamilyen feltételt a felhasználó, stb.) eredményét a webszerveren futó weboldal tárolni tudja, hogy azt később is felhasználhassa. Ez arra szolgál, hogy az adott webes felület (jelen esetben társaságunk honlapja) „emlékezzen” arra, hogy az adott felhasználó már járt ezen az oldalon.  Ezen technológia alkalmazása az összes modern webes szolgáltatás alapja.

(4.) Társaságunk weboldalán azonban a cookie-k kizárólag a felhasználói élményt segítik elő, amelyek a munkamenet során kerülnek alkalmazásra, azonban konkrét adatrögzítés a weboldal látogatásakor nem történik, a weboldalon való látogatáskor felhasznált sütik a honlap elhagyásakor törlődnek is rendszerünkből.

(5.) A weboldal megnyitásakor választanai lehet a cookie-k elfogadása vagy azok elutasítása között. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie –k használatát, úgy a weboldalunk elérhető marad, de bizonyos szolgáltatások korlátozottak lesznek, tekintve, hogy valamennyi szolgáltatás eléréséhez a cookie használatának elfogadása szükséges.

Mi a cookie használatának célja és használatának jogalapja?

(6.) A sütik használatának célja a honlap megfelelő működésének biztosítása, jogalapja a 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdésében rögzített rendelkezés.

Üzenetküldés

Bauer Péter

Gépüzemi divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Tímár Miklós

Key Account Manager

* kötelező mező

Üzenetküldés

Barnáné Vitárius Márta

Kereskedelmi igazgató

* kötelező mező

Üzenetküldés

Zimmermann István

Növénytermesztési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Szalóky Árpád

Sertéságazati divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Magyar József

Tejtermelési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Katona László

Terményfeldolgozó-üzem divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Fábián Roland

Takarmányozási divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Csupászné Sánta Éva

Árutojás-termelési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Adravecz Edit

Vadgazdálkodási divízió

* kötelező mező