HIRDETMÉNY 

 

az Aranykorona Zártkörűen Működő Mezőgazdasági Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról 

Az Aranykorona Zártkörűen Működő Mezőgazdasági Részvénytársaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 53., Cg.07-10-001266, továbbiakban: „Társaság”) 2023. szeptember 4-én megtartott közgyűlése döntött a Társaság által kibocsátott 38.160 darab 10.000,- Ft-os névre szóló törzsrészvény, azaz a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról. A közgyűlés felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját, Kovács Jánost a részvények átalakítása érdekében megteendő intézkedések megtételére. 

  1. Felhívás a nyomdai részvények benyújtására

A Társaság a jelen hirdetménnyel felhívja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket a bevonás és átalakítás végrehajtása céljából nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltak szerint. 

A Részvényesek a részvényeik benyújtásával egyidejűleg kötelesek megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek, valamint kötelesek megadni az értékpapírszámlájuk számát. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Részvényes a benyújtást elmulasztotta. 

A Részvényesek minden szabályszerűen benyújtott nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű és fajtájú dematerializált részvény értékpapír-számlán történő jóváírására jogosultak, azaz a törzsrészvények tulajdonosai törzsrészvény, az elővásárlási jogot biztosító részvény tulajdonosa elővásárlási jogot biztosító részvény dematerializált úton történő jóváírására tarthatnak igényt. 

  1. A benyújtás teljesítése

A Részvényesek abban az esetben teljesítik az átalakítás feltételeit, ha: 

  1. a) a nyomdai úton előállított részvényeiket 2023. szeptember 25. és 2023. december 1. napja között a jelen hirdetményben foglaltak szerint a Társaság székhelyén (8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 53.) benyújtják, és
  2. b) egyidejűleg megadják a Társaságnak az értékpapír-számlájuk számát.

A fenti feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő. 

III. A nyomdai részvények benyújtásának ideje és módja 

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak 2023. szeptember 25. napjától 2023. december 1. napján 12:00 óráig tart. A benyújtásra a Társaság székhelyén munkanapokon 9:00 órától 12:00 óráig van lehetőség. 

A Részvényesek a nyomdai úton előállított részvényeket személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2023. december 1. napján 12:00 óráig átadják a Társaság székhelyén (8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 53.) és egyúttal írásban megadják értékpapír-számlájuk számát. 

Amennyiben a korábbiakban a Részvényes a nyomdai úton előállított részvényeit a Társaság részére igazolható módon letéti őrzésre átadta, úgy a fenti határidőben személyesen, vagy teljes bizonyító erejű (magánszemélyek esetén két tanú aláírásával ellátott) postai úton eljuttatott nyilatkozatban közölnie kell az értékpapír-számlája számát. 

A Részvényes képviseletében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt képviselő is eljárhat a benyújtás során, azzal, hogy a meghatalmazásban a meghatalmazó Részvényesnek meg kell jelölnie, hogy mely értékpapír-számlára kéri a dematerializált részvények jóváírását. 

  1. A részvény átalakítás folyamata

A Társaság a leadott nyomdai úton előállított részvények benyújtása során megadott értékpapírszámla-adatok alapján utasítja a KELER Zrt.-t a dematerializált részvények keletkeztetése során a dematerializált részvények ennek megfelelő allokálására.  

Azon nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények, melyek szabályszerűen nem kerültek benyújtásra, időlegesen a Társaság KELER Zrt.-nél vezetett központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra az V. pontban foglaltak figyelembevételével. 

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 2023. december 4., azaz a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó napot (2023. december 1.) követő első munkanap, kivéve, ha ezen határidőt megelőzően – valamennyi részvény benyújtása és a Részvényesek értékpapírszámláinak megjelölése eseténa Társaság a benyújtásra nyitva álló határidőt lezárja, mely esetben a részvények átalakításának napja a lezárást követő első munkanap. 

Ekkor kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a nyomdai úton előállított részvényeiket szabályosan benyújtó Részvényesek által megjelölt értékpapír-számlákon való jóváírására. 

Az átalakítás napjának hatályával a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, helyükbe a dematerializált részvények lépnek. 

  1. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények

Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyeket nem nyújtottak be, vagy nem felelnek meg a jelen hirdetmény II. pontjában meghatározott feltételeknek és ezáltal be nem nyújtottnak minősülnek, a Társaság nyilvántartásba veszi. 

Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság – az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti. 

Amennyiben az értékesítés megtörténik, az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett letéti számlájára helyezi. Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonát képező érvénytelenített részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra. 

Az értékesítés sikertelensége esetén a Társaság a jogszabályi előírások alapján köteles az alaptőkéjét a nyomdai úton előállított részvények tulajdonosai által át nem vett dematerializált részvények bevonása útján leszállítani. 

  1. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények tulajdonosainak jogai

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak benyújtásával a tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha a teljes részvénymennyiség értékesítése az V. pontban foglaltak szerint megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét. 

A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem nyújtó Részvényesek a Társaság székhelyén jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a Részvényes köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvényeket, valamint – amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény – megadni értékpapír-számlájának számát, illetve – amennyiben az értékesítés már megtörtént, vagy ha már nem áll rendelkezésre a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy az ellenérték kifizetése érdekében megadni bankszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat (adóazonosító jel, illetve adószám, a részvények bekerülési értékének igazolása). 

VII. A részvénykönyvi bejegyzés 

A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések megszűnnek. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy az átalakítás napját követően – személyesen vagy értékpapír-számlavezetőjük útján – szíveskedjenek előterjeszteni a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmüket. 

VIII. Információ 

Az átalakítással kapcsolatos bármilyen kérdésben a Társaság készséggel áll a Részvényesek rendelkezésére munkanapokon 9:00-tól 12:00 óráig a Társaság székhelyén.  

Aranykorona Zártkörűen Működő Mezőgazdasági Részvénytársaság 

képviseli: Kovács János vezérigazgató 

Üzenetküldés

Bauer Péter

Gépüzemi divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Tímár Miklós

Key Account Manager

* kötelező mező

Üzenetküldés

Barnáné Vitárius Márta

Kereskedelmi igazgató

* kötelező mező

Üzenetküldés

Zimmermann István

Növénytermesztési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Szalóky Árpád

Sertéságazati divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Magyar József

Tejtermelési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Katona László

Terményfeldolgozó-üzem divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Fábián Roland

Takarmányozási divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Csupászné Sánta Éva

Árutojás-termelési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Adravecz Edit

Vadgazdálkodási divízió

* kötelező mező