HIRDETMÉNY

az Agrosystem Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

Az Agrosystem Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés utca 5., Cg.13-10-040177, továbbiakban: „Társaság”) 2022. március 9-én megtartott közgyűlése döntött a Társaság által kibocsátott 4.981 darab 10.000,- Ft-os névre szóló törzsrészvény, 443 darab 1.000.000,- Ft-os névre szóló törzsrészvény, azaz a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról. A közgyűlés felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját, Kovács Jánost a részvények átalakítása érdekében megteendő intézkedések megtételére.

 1. Felhívás a nyomdai részvények benyújtására

A Társaság a jelen hirdetménnyel felhívja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket a bevonás és átalakítás végrehajtása céljából nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltak szerint.

A Részvényesek a részvényeik benyújtásával egyidejűleg kötelesek megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek, valamint kötelesek megadni az értékpapírszámlájuk számát. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Részvényes a benyújtást elmulasztotta.

A Részvényesek minden szabályszerűen benyújtott nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű és fajtájú dematerializált részvény értékpapír-számlán történő jóváírására jogosultak, azaz a törzsrészvények tulajdonosai törzsrészvény dematerializált úton történő jóváírására tarthatnak igényt.

 1. A benyújtás teljesítése

A Részvényesek abban az esetben teljesítik az átalakítás feltételeit, ha:

 1. a) a nyomdai úton előállított részvényeiket február 6. és 2023. április 14. napja között a jelen hirdetményben foglaltak szerint a Talentis Irodaház székhelyén (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.) benyújtják, és
 2. b) egyidejűleg megadják a Társaságnak az értékpapír-számlájuk számát.

A fenti feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő.

III. A nyomdai részvények benyújtásának ideje és módja

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak 2023. február 6. napjától 2023. április 14. napján 12:00 óráig tart. A benyújtásra a Talentis Irodaház székhelyén munkanapokon 9:00 órától 12:00 óráig van lehetőség.

A Részvényesek a nyomdai úton előállított részvényeket személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2023. április 14. napján 12:00 óráig átadják a Talentis Irodaház székhelyén (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.) és egyúttal írásban megadják értékpapír-számlájuk számát.

Amennyiben a korábbiakban a Részvényes a nyomdai úton előállított részvényeit a Társaság részére igazolható módon letéti őrzésre átadta, úgy a fenti határidőben személyesen, vagy teljes bizonyító erejű (magánszemélyek esetén két tanú aláírásával ellátott) postai úton eljuttatott nyilatkozatban közölnie kell az értékpapír-számlája számát.

A Részvényes képviseletében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt képviselő is eljárhat a benyújtás során, azzal, hogy a meghatalmazásban a meghatalmazó Részvényesnek meg kell jelölnie, hogy mely értékpapír-számlára kéri a dematerializált részvények jóváírását.

 1. A részvény átalakítás folyamata

A Társaság a leadott nyomdai úton előállított részvények benyújtása során megadott értékpapírszámla-adatok alapján utasítja a KELER Zrt.-t a dematerializált részvények keletkeztetése során a dematerializált részvények ennek megfelelő allokálására.

Azon nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények, melyek szabályszerűen nem kerültek benyújtásra, időlegesen a Társaság KELER Zrt.-nél vezetett központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra az V. pontban foglaltak figyelembevételével.

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 2023. április 17., azaz a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó napot (2023. április 14.) követő első munkanap, kivéve, ha ezen határidőt megelőzően – valamennyi részvény benyújtása és a Részvényesek értékpapírszámláinak megjelölése esetén – a Társaság a benyújtásra nyitva álló határidőt lezárja, mely esetben a részvények átalakításának napja a lezárást követő első munkanap.

Ekkor kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a nyomdai úton előállított részvényeiket szabályosan benyújtó Részvényesek által megjelölt értékpapír-számlákon való jóváírására.

Az átalakítás napjának hatályával a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, helyükbe a dematerializált részvények lépnek.

 1. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények

Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyeket nem nyújtottak be, vagy nem felelnek meg a jelen hirdetmény II. pontjában meghatározott feltételeknek és ezáltal be nem nyújtottnak minősülnek, a Társaság nyilvántartásba veszi.

Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság – az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti.

Amennyiben az értékesítés megtörténik, az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett letéti számlájára helyezi. Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonát képező érvénytelenített részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra.

Az értékesítés sikertelensége esetén a Társaság a jogszabályi előírások alapján köteles az alaptőkéjét a nyomdai úton előállított részvények tulajdonosai által át nem vett dematerializált részvények bevonása útján leszállítani.

 1. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények tulajdonosainak jogai

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak benyújtásával a tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha a teljes részvénymennyiség értékesítése az V. pontban foglaltak szerint megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét.

A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem nyújtó Részvényesek a Talentis Irodaház székhelyén jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a Részvényes köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvényeket, valamint – amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény – megadni értékpapír-számlájának számát, illetve – amennyiben az értékesítés már megtörtént, vagy ha már nem áll rendelkezésre a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy az ellenérték kifizetése érdekében megadni bankszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat (adóazonosító jel, illetve adószám, a részvények bekerülési értékének igazolása).

VII. A részvénykönyvi bejegyzés

A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések megszűnnek. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy az átalakítás napját követően – személyesen vagy értékpapír-számlavezetőjük útján – szíveskedjenek előterjeszteni a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmüket.

VIII. Információ

Az átalakítással kapcsolatos bármilyen kérdésben a Társaság készséggel áll a Részvényesek rendelkezésére munkanapokon 9:00-tól 12:00 óráig a Talentis Irodaház székhelyén vagy e-mailben az iroda@agrosystemzrt.hu címen.

Agrosystem Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság

képviseli: Kovács János vezérigazgató

HIRDETMÉNY

a Sárvári Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

A Sárvári Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 26., Cg.18-10-100551, továbbiakban: „Társaság”) 2022. május 27-én megtartott közgyűlése döntött a Társaság által kibocsátott 45.543 darab 10.000,- Ft-os névre szóló törzsrészvény, azaz a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról. A közgyűlés felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját, Purgai Ferencet a részvények átalakítása érdekében megteendő intézkedések megtételére.

 1. Felhívás a nyomdai részvények benyújtására

A Társaság a jelen hirdetménnyel felhívja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket a bevonás és átalakítás végrehajtása céljából nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltak szerint.

A Részvényesek a részvényeik benyújtásával egyidejűleg kötelesek megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek, valamint kötelesek megadni az értékpapírszámlájuk számát. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Részvényes a benyújtást elmulasztotta.

A Részvényesek minden szabályszerűen benyújtott nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű és fajtájú dematerializált részvény értékpapír-számlán történő jóváírására jogosultak, azaz a törzsrészvények tulajdonosai törzsrészvény dematerializált úton történő jóváírására tarthatnak igényt.

 1. A benyújtás teljesítése

A Részvényesek abban az esetben teljesítik az átalakítás feltételeit, ha:

 1. a) a nyomdai úton előállított részvényeiket szeptember 12. és 2022. november 18. napja között a jelen hirdetményben foglaltak szerint a Társaság székhelyén (9600 Sárvár, Várkerület 26.) benyújtják, és
 2. b) egyidejűleg megadják a Társaságnak az értékpapír-számlájuk számát.

A fenti feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő.

III. A nyomdai részvények benyújtásának ideje és módja

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak 2022. szeptember 12. napjától 2022. november 18. napján 12:00 óráig tart. A benyújtásra a Társaság székhelyén munkanapokon 9:00 órától 12:00 óráig van lehetőség.

A Részvényesek a nyomdai úton előállított részvényeket személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2022. november 18. napján 12:00 óráig átadják a Társaság székhelyén (9600 Sárvár, Várkerület 26.) és egyúttal írásban megadják értékpapír-számlájuk számát.

Amennyiben a korábbiakban a Részvényes a nyomdai úton előállított részvényeit a Társaság részére igazolható módon letéti őrzésre átadta, úgy a fenti határidőben személyesen, vagy teljes bizonyító erejű (magánszemélyek esetén két tanú aláírásával ellátott) postai úton eljuttatott nyilatkozatban közölnie kell az értékpapír-számlája számát.

A Részvényes képviseletében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt képviselő is eljárhat a benyújtás során, azzal, hogy a meghatalmazásban a meghatalmazó Részvényesnek meg kell jelölnie, hogy mely értékpapír-számlára kéri a dematerializált részvények jóváírását.

 1. A részvény átalakítás folyamata

A Társaság a leadott nyomdai úton előállított részvények benyújtása során megadott értékpapírszámla-adatok alapján utasítja a KELER Zrt.-t a dematerializált részvények keletkeztetése során a dematerializált részvények ennek megfelelő allokálására.

Azon nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények, melyek szabályszerűen nem kerültek benyújtásra, időlegesen a Társaság KELER Zrt.-nél vezetett központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra az V. pontban foglaltak figyelembevételével.

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 2022. november 21., azaz a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó napot (2022. november 18.) követő első munkanap, kivéve, ha ezen határidőt megelőzően – valamennyi részvény benyújtása és a Részvényesek értékpapírszámláinak megjelölése esetén – a Társaság a benyújtásra nyitva álló határidőt lezárja, mely esetben a részvények átalakításának napja a lezárást követő első munkanap.

Ekkor kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a nyomdai úton előállított részvényeiket szabályosan benyújtó Részvényesek által megjelölt értékpapír-számlákon való jóváírására.

Az átalakítás napjának hatályával a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, helyükbe a dematerializált részvények lépnek.

 1. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények

Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyeket nem nyújtottak be, vagy nem felelnek meg a jelen hirdetmény II. pontjában meghatározott feltételeknek és ezáltal be nem nyújtottnak minősülnek, a Társaság nyilvántartásba veszi.

Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság – az átalakítástól számított hat hónapon belül –befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti.

Amennyiben az értékesítés megtörténik, az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett letéti számlájára helyezi. Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonát képező érvénytelenített részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra.

Az értékesítés sikertelensége esetén a Társaság a jogszabályi előírások alapján köteles az alaptőkéjét a nyomdai úton előállított részvények tulajdonosai által át nem vett dematerializált részvények bevonása útján leszállítani.

 1. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények tulajdonosainak jogai

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak benyújtásával a tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha a teljes részvénymennyiség értékesítése az V. pontban foglaltak szerint megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét.

A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem nyújtó Részvényesek a Társaság székhelyén jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a Részvényes köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvényeket, valamint – amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény – megadni értékpapír-számlájának számát, illetve – amennyiben az értékesítés már megtörtént, vagy ha már nem áll rendelkezésre a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy az ellenérték kifizetése érdekében megadni bankszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat (adóazonosító jel, illetve adószám, a részvények bekerülési értékének igazolása).

VII. A részvénykönyvi bejegyzés

A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések megszűnnek. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy az átalakítás napját követően – személyesen vagy értékpapír-számlavezetőjük útján – szíveskedjenek előterjeszteni a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmüket.

VIII. Információ

Az átalakítással kapcsolatos bármilyen kérdésben a Társaság készséggel áll a Részvényesek rendelkezésére munkanapokon 9:00-tól 12:00 óráig a Társaság székhelyén.

Sárvári Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseli: Purgai Ferenc vezérigazgató

HIRDETMÉNY

 

a Lajta-Hanság Mezőgazdasági-, Termelő-, Kereskedő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

 

A Lajta-Hanság Mezőgazdasági-, Termelő-, Kereskedő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rkp. 22., Cg.: 08-10-001586, továbbiakban: „Társaság”) 2022. május 9-én megtartott közgyűlése döntött a Társaság által kibocsátott 154.157 darab 10.000,- Ft-os névre szóló törzsrészvény, azaz a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról. A közgyűlés felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját, Purgai Ferencet a részvények átalakítása érdekében megteendő intézkedések megtételére.

I. Felhívás a nyomdai részvények benyújtására

A Társaság a jelen hirdetménnyel felhívja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket a bevonás és átalakítás végrehajtása céljából nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltak szerint.

A Részvényesek a részvényeik benyújtásával egyidejűleg kötelesek megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek, valamint kötelesek megadni az értékpapírszámlájuk számát. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Részvényes a benyújtást elmulasztotta.

A Részvényesek minden szabályszerűen benyújtott nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű és fajtájú dematerializált részvény értékpapír-számlán történő jóváírására jogosultak, azaz a törzsrészvények tulajdonosai törzsrészvény dematerializált úton történő jóváírására tarthatnak igényt.

II. A benyújtás teljesítése

A Részvényesek abban az esetben teljesítik az átalakítás feltételeit, ha:

a) a nyomdai úton előállított részvényeiket 2022. július 31. és 2022. október 7. napja között a jelen hirdetményben foglaltak szerint a Társaság székhelyén (9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rkp. 22.) benyújtják, és

b) egyidejűleg megadják a Társaságnak az értékpapír-számlájuk számát.

A fenti feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő.

III. A nyomdai részvények benyújtásának ideje és módja

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak 2022. július 31. napjától 2022. október 7. napján 12:00 óráig tart. A benyújtásra a Társaság székhelyén munkanapokon 9:00 órától 12:00 óráig van lehetőség.

A Részvényesek a nyomdai úton előállított részvényeket személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2022. október 7. napján 12:00 óráig átadják a Társaság székhelyén (9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rkp. 22.) és egyúttal írásban megadják értékpapír-számlájuk számát.

Amennyiben a korábbiakban a Részvényes a nyomdai úton előállított részvényeit a Társaság részére igazolható módon letéti őrzésre átadta, úgy a fenti határidőben személyesen, vagy teljes bizonyító erejű (magánszemélyek esetén két tanú aláírásával ellátott) postai úton eljuttatott nyilatkozatban közölnie kell az értékpapír-számlája számát.

A Részvényes képviseletében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt képviselő is eljárhat a benyújtás során, azzal, hogy a meghatalmazásban a meghatalmazó Részvényesnek meg kell jelölnie, hogy mely értékpapír-számlára kéri a dematerializált részvények jóváírását.

IV. A részvény átalakítás folyamata

A Társaság a leadott nyomdai úton előállított részvények benyújtása során megadott értékpapírszámla-adatok alapján utasítja a KELER Zrt.-t a dematerializált részvények keletkeztetése során a dematerializált részvények ennek megfelelő allokálására.

Azon nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények, melyek szabályszerűen nem kerültek benyújtásra, időlegesen a Társaság KELER Zrt.-nél vezetett központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra az V. pontban foglaltak figyelembevételével.

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 2022. október 10., azaz a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó napot (2022. október 7.) követő első munkanap, kivéve, ha ezen határidőt megelőzően – valamennyi részvény benyújtása és a Részvényesek értékpapírszámláinak megjelölése esetén – a Társaság a benyújtásra nyitva álló határidőt lezárja, mely esetben a részvények átalakításának napja a lezárást követő első munkanap.

Ekkor kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a nyomdai úton előállított részvényeiket szabályosan benyújtó Részvényesek által megjelölt értékpapír-számlákon való jóváírására.

Az átalakítás napjának hatályával a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, helyükbe a dematerializált részvények lépnek.

V. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények

Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyeket nem nyújtottak be, vagy nem felelnek meg a jelen hirdetmény II. pontjában meghatározott feltételeknek és ezáltal be nem nyújtottnak minősülnek, a Társaság nyilvántartásba veszi.

Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság – az átalakítástól számított hat hónapon belül –befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti.

Amennyiben az értékesítés megtörténik, az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett letéti számlájára helyezi. Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonát képező érvénytelenített részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra.

Az értékesítés sikertelensége esetén a Társaság a jogszabályi előírások alapján köteles az alaptőkéjét a nyomdai úton előállított részvények tulajdonosai által át nem vett dematerializált részvények bevonása útján leszállítani.

VI. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények tulajdonosainak jogai

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak benyújtásával a tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha a teljes részvénymennyiség értékesítése az V. pontban foglaltak szerint megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét.

A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem nyújtó Részvényesek a Társaság székhelyén jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a Részvényes köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvényeket, valamint – amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény – megadni értékpapír-számlájának számát, illetve – amennyiben az értékesítés már megtörtént, vagy ha már nem áll rendelkezésre a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy az ellenérték kifizetése érdekében megadni bankszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat (adóazonosító jel, illetve adószám, a részvények bekerülési értékének igazolása).

VII. A részvénykönyvi bejegyzés

A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések megszűnnek. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy az átalakítás napját követően – személyesen vagy értékpapír-számlavezetőjük útján – szíveskedjenek előterjeszteni a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmüket.

VIII. Információ

Az átalakítással kapcsolatos bármilyen kérdésben a Társaság készséggel áll a Részvényesek rendelkezésére munkanapokon 9:00-tól 12:00 óráig a Társaság székhelyén.

Lajta-Hanság Mezőgazdasági-, Termelő-, Kereskedő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

képviseli: Purgai Ferenc vezérigazgató

 

 

HIRDETMÉNY

 

a Szombathelyi Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

 

A Szombathelyi Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület u. 26., Cg. 18-10-100549, továbbiakban: „Társaság”) alapítója, egyedüli részvényese 2022. május 9-én döntött a Társaság által kibocsátott 80.611 darab 10.000,- Ft-os névre szóló törzsrészvény, azaz a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról. Az alapító felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját, Purgai Ferencet a részvények átalakítása érdekében megteendő intézkedések megtételére. 

I. Felhívás a nyomdai részvények benyújtására

A Társaság a jelen hirdetménnyel felhívja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket a bevonás és átalakítás végrehajtása céljából nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltak szerint.

A Részvényesek a részvényeik benyújtásával egyidejűleg kötelesek megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek, valamint kötelesek megadni az értékpapírszámlájuk számát. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Részvényes a benyújtást elmulasztotta.

A Részvényesek minden szabályszerűen benyújtott nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű és fajtájú dematerializált részvény értékpapír-számlán történő jóváírására jogosultak, azaz a törzsrészvények tulajdonosai törzsrészvény dematerializált úton történő jóváírására tarthatnak igényt.

II. A benyújtás teljesítése

A Részvényesek abban az esetben teljesítik az átalakítás feltételeit, ha:

a) a nyomdai úton előállított részvényeiket 2022. július 31. és 2022. október 7. napja között a jelen hirdetményben foglaltak szerint a Társaság székhelyén (9600 Sárvár, Várkerület u. 26.) benyújtják, és

b) egyidejűleg megadják a Társaságnak az értékpapír-számlájuk számát.

A fenti feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő.

III. A nyomdai részvények benyújtásának ideje és módja

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak 2022. július 31. napjától 2022. október 7. napján 12:00 óráig tart. A benyújtásra a Társaság székhelyén munkanapokon 9:00 órától 12:00 óráig van lehetőség.

A Részvényesek a nyomdai úton előállított részvényeket személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2022. október 7. napján 12:00 óráig átadják a Társaság székhelyén (9600 Sárvár, Várkerület u. 26.) és egyúttal írásban megadják értékpapír-számlájuk számát.

Amennyiben a korábbiakban a Részvényes a nyomdai úton előállított részvényeit a Társaság részére igazolható módon letéti őrzésre átadta, úgy a fenti határidőben személyesen, vagy teljes bizonyító erejű (magánszemélyek esetén két tanú aláírásával ellátott) postai úton eljuttatott nyilatkozatban közölnie kell az értékpapír-számlája számát.

A Részvényes képviseletében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt képviselő is eljárhat a benyújtás során, azzal, hogy a meghatalmazásban a meghatalmazó Részvényesnek meg kell jelölnie, hogy mely értékpapír-számlára kéri a dematerializált részvények jóváírását.

IV. A részvény átalakítás folyamata

A Társaság a leadott nyomdai úton előállított részvények benyújtása során megadott értékpapírszámla-adatok alapján utasítja a KELER Zrt.-t a dematerializált részvények keletkeztetése során a dematerializált részvények ennek megfelelő allokálására.

Azon nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények, melyek szabályszerűen nem kerültek benyújtásra, időlegesen a Társaság KELER Zrt.-nél vezetett központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra az V. pontban foglaltak figyelembevételével.

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 2022. október 10., azaz a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó napot (2022. október 7.) követő első munkanap, kivéve, ha ezen határidőt megelőzően – valamennyi részvény benyújtása és a Részvényesek értékpapírszámláinak megjelölése esetén – a Társaság a benyújtásra nyitva álló határidőt lezárja, mely esetben a részvények átalakításának napja a lezárást követő első munkanap.

Ekkor kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a nyomdai úton előállított részvényeiket szabályosan benyújtó Részvényesek által megjelölt értékpapír-számlákon való jóváírására.

Az átalakítás napjának hatályával a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, helyükbe a dematerializált részvények lépnek.

V. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények

Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyeket nem nyújtottak be, vagy nem felelnek meg a jelen hirdetmény II. pontjában meghatározott feltételeknek és ezáltal be nem nyújtottnak minősülnek, a Társaság nyilvántartásba veszi.

Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság – az átalakítástól számított hat hónapon belül –befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti.

Amennyiben az értékesítés megtörténik, az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett letéti számlájára helyezi. Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonát képező érvénytelenített részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra.

Az értékesítés sikertelensége esetén a Társaság a jogszabályi előírások alapján köteles az alaptőkéjét a nyomdai úton előállított részvények tulajdonosai által át nem vett dematerializált részvények bevonása útján leszállítani.

VI. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények tulajdonosainak jogai

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak benyújtásával a tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha a teljes részvénymennyiség értékesítése az V. pontban foglaltak szerint megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét.

A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem nyújtó Részvényesek a Társaság székhelyén jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a Részvényes köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvényeket, valamint – amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény – megadni értékpapír-számlájának számát, illetve – amennyiben az értékesítés már megtörtént, vagy ha már nem áll rendelkezésre a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy az ellenérték kifizetése érdekében megadni bankszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat (adóazonosító jel, illetve adószám, a részvények bekerülési értékének igazolása).

VII. A részvénykönyvi bejegyzés

A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések megszűnnek. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy az átalakítás napját követően – személyesen vagy értékpapír-számlavezetőjük útján – szíveskedjenek előterjeszteni a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmüket.

VIII. Információ

Az átalakítással kapcsolatos bármilyen kérdésben a Társaság készséggel áll a Részvényesek rendelkezésére munkanapokon 9:00-tól 12:00 óráig a Társaság székhelyén.

Szombathelyi Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

képviseli: Purgai Ferenc vezérigazgató

 

HIRDETMÉNY

 

A SZARVAS-AGRO Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

A SZARVAS-AGRO Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5540 Szarvas, Szabadság u. 30., Cg. 04-10-001571, továbbiakban: „Társaság”) 2021. december 9-én megtartott közgyűlése döntött a Társaság által kibocsátott 3.600 darab 10.000,- Ft-os névre szóló törzsrészvény, 399 darab kamatozó részvény és 1 darab elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény, azaz a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról. A közgyűlés felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját, Makai Szabolcsot a részvények átalakítása érdekében megteendő intézkedések megtételére.

 1. Felhívás a nyomdai részvények benyújtására

A Társaság a jelen hirdetménnyel felhívja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket a bevonás és átalakítás végrehajtása céljából nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltak szerint.

A Részvényesek a részvényeik benyújtásával egyidejűleg kötelesek megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek, valamint kötelesek megadni az értékpapírszámlájuk számát. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Részvényes a benyújtást elmulasztotta.

A Részvényesek minden szabályszerűen benyújtott nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű és fajtájú dematerializált részvény értékpapír-számlán történő jóváírására jogosultak, azaz a törzsrészvények tulajdonosai törzsrészvény, a kamatozó részvények tulajdonosai kamatozó részvény, az elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény tulajdonosa elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény dematerializált úton történő jóváírására tarthatnak igényt.

 1. A benyújtás teljesítése

A Részvényesek abban az esetben teljesítik az átalakítás feltételeit, ha:

 1. a) a nyomdai úton előállított részvényeiket január 31. és 2022. április 8. napja között a jelen hirdetményben foglaltak szerint a Társaság székhelyén (5540 Szarvas, Szabadság u. 30.) benyújtják, és
 2. b) egyidejűleg megadják a Társaságnak az értékpapír-számlájuk számát.

A fenti feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő.

III. A nyomdai részvények benyújtásának ideje és módja

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak 2022. január 31. napjától 2022. április 8. napján 12:00 óráig tart. A benyújtásra a Társaság székhelyén munkanapokon 9:00 órától 12:00 óráig van lehetőség.

A Részvényesek a nyomdai úton előállított részvényeket személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2022. április 8. napján 12:00 óráig átadják a Társaság székhelyén (5540 Szarvas, Szabadság u. 30.) és egyúttal írásban megadják értékpapír-számlájuk számát.

Amennyiben a korábbiakban a Részvényes a nyomdai úton előállított részvényeit a Társaság részére igazolható módon letéti őrzésre átadta, úgy a fenti határidőben személyesen, vagy teljes bizonyító erejű (magánszemélyek esetén két tanú aláírásával ellátott) postai úton eljuttatott nyilatkozatban közölnie kell az értékpapír-számlája számát.

A Részvényes képviseletében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt képviselő is eljárhat a benyújtás során, azzal, hogy a meghatalmazásban a meghatalmazó Részvényesnek meg kell jelölnie, hogy mely értékpapír-számlára kéri a dematerializált részvények jóváírását.

 1. A részvény átalakítás folyamata

A Társaság a leadott nyomdai úton előállított részvények benyújtása során megadott értékpapírszámla-adatok alapján utasítja a KELER Zrt.-t a dematerializált részvények keletkeztetése során a dematerializált részvények ennek megfelelő allokálására.

Azon nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények, melyek szabályszerűen nem kerültek benyújtásra, időlegesen a Társaság KELER Zrt.-nél vezetett központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra az V. pontban foglaltak figyelembevételével.

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 2022. április 11., azaz a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó napot (2022. április 8.) követő első munkanap, kivéve, ha ezen határidőt megelőzően – valamennyi részvény benyújtása és a Részvényesek értékpapírszámláinak megjelölése esetén – a Társaság a benyújtásra nyitva álló határidőt lezárja, mely esetben a részvények átalakításának napja a lezárást követő első munkanap.

Ekkor kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a nyomdai úton előállított részvényeiket szabályosan benyújtó Részvényesek által megjelölt értékpapír-számlákon való jóváírására.

Az átalakítás napjának hatályával a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, helyükbe a dematerializált részvények lépnek.

 1. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények

Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyeket nem nyújtottak be, vagy nem felelnek meg a jelen hirdetmény II. pontjában meghatározott feltételeknek és ezáltal be nem nyújtottnak minősülnek, a Társaság nyilvántartásba veszi.

Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság – az átalakítástól számított hat hónapon belül –befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti.

Amennyiben az értékesítés megtörténik, az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett letéti számlájára helyezi. Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonát képező érvénytelenített részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra.

Az értékesítés sikertelensége esetén a Társaság a jogszabályi előírások alapján köteles az alaptőkéjét a nyomdai úton előállított részvények tulajdonosai által át nem vett dematerializált részvények bevonása útján leszállítani.

 1. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények tulajdonosainak jogai

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak benyújtásával a tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha a teljes részvénymennyiség értékesítése az V. pontban foglaltak szerint megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét.

A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem nyújtó Részvényesek a Társaság székhelyén jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a Részvényes köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvényeket, valamint – amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény – megadni értékpapír-számlájának számát, illetve – amennyiben az értékesítés már megtörtént, vagy ha már nem áll rendelkezésre a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy az ellenérték kifizetése érdekében megadni bankszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat (adóazonosító jel, illetve adószám, a részvények bekerülési értékének igazolása).

VII. A részvénykönyvi bejegyzés

A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések megszűnnek. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy az átalakítás napját követően – személyesen vagy értékpapír-számlavezetőjük útján – szíveskedjenek előterjeszteni a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmüket.

VIII. Információ

Az átalakítással kapcsolatos bármilyen kérdésben a Társaság készséggel áll a Részvényesek rendelkezésére munkanapokon 9:00-tól 12:00 óráig a Társaság székhelyén, illetve a szarvasagrozrt@gmail.com elektronikus elérhetőségen.

SZARVAS-AGRO Vagyonkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseli: Makai Szabolcs vezérigazgató

 

HIRDETMÉNY

A MEZŐ Befektetési Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

A MEZŐ Befektetési Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 26., Cg. 18-10-100659, továbbiakban: „Társaság”) 2021. december 10-én megtartott közgyűlése döntött a Társaság által kibocsátott 33.999 darab 10.000,- Ft-os névre szóló törzsrészvény és 1 db 10.000,- Ft-os névre szóló elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény, azaz a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról. A közgyűlés felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját, Purgai Ferencet a részvények átalakítása érdekében megteendő intézkedések megtételére.

 1. Felhívás a nyomdai részvények benyújtására

A Társaság a jelen hirdetménnyel felhívja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket a bevonás és átalakítás végrehajtása céljából nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltak szerint.

A Részvényesek a részvényeik benyújtásával egyidejűleg kötelesek megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek, valamint kötelesek megadni az értékpapírszámlájuk számát. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Részvényes a benyújtást elmulasztotta.

A Részvényesek minden szabályszerűen benyújtott nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű és fajtájú dematerializált részvény értékpapír-számlán történő jóváírására jogosultak, azaz a törzsrészvények tulajdonosai törzsrészvény, az elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény tulajdonosa elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény dematerializált úton történő jóváírására tarthatnak igényt.

 1. A benyújtás teljesítése

A Részvényesek abban az esetben teljesítik az átalakítás feltételeit, ha:

 1. a) a nyomdai úton előállított részvényeiket január 31. és 2022. április 8. napja között a jelen hirdetményben foglaltak szerint a Társaság székhelyén (9600 Sárvár, Várkerület 26.) benyújtják, és
 2. b) egyidejűleg megadják a Társaságnak az értékpapír-számlájuk számát.

A fenti feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő.

III. A nyomdai részvények benyújtásának ideje és módja

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak 2022. január 31. napjától 2022. április 8. napján 12:00 óráig tart. A benyújtásra a Társaság székhelyén munkanapokon 9:00 órától 12:00 óráig van lehetőség.

A Részvényesek a nyomdai úton előállított részvényeket személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2022. április 8. napján 12:00 óráig átadják a Társaság székhelyén (9600 Sárvár, Várkerület 26.) és egyúttal írásban megadják értékpapír-számlájuk számát.

Amennyiben a korábbiakban a Részvényes a nyomdai úton előállított részvényeit a Társaság részére igazolható módon letéti őrzésre átadta, úgy a fenti határidőben személyesen, vagy teljes bizonyító erejű (magánszemélyek esetén két tanú aláírásával ellátott) postai úton eljuttatott nyilatkozatban közölnie kell az értékpapír-számlája számát.

A Részvényes képviseletében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt képviselő is eljárhat a benyújtás során, azzal, hogy a meghatalmazásban a meghatalmazó Részvényesnek meg kell jelölnie, hogy mely értékpapír-számlára kéri a dematerializált részvények jóváírását.

 1. A részvény átalakítás folyamata

A Társaság a leadott nyomdai úton előállított részvények benyújtása során megadott értékpapírszámla-adatok alapján utasítja a KELER Zrt.-t a dematerializált részvények keletkeztetése során a dematerializált részvények ennek megfelelő allokálására.

Azon nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények, melyek szabályszerűen nem kerültek benyújtásra, időlegesen a Társaság KELER Zrt.-nél vezetett központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra az V. pontban foglaltak figyelembevételével.

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 2022. április 11., azaz a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó napot (2022. április 8.) követő első munkanap, kivéve, ha ezen határidőt megelőzően – valamennyi részvény benyújtása és a Részvényesek értékpapírszámláinak megjelölése esetén – a Társaság a benyújtásra nyitva álló határidőt lezárja, mely esetben a részvények átalakításának napja a lezárást követő első munkanap.

Ekkor kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a nyomdai úton előállított részvényeiket szabályosan benyújtó Részvényesek által megjelölt értékpapír-számlákon való jóváírására.

Az átalakítás napjának hatályával a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, helyükbe a dematerializált részvények lépnek.

 1. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények

Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyeket nem nyújtottak be, vagy nem felelnek meg a jelen hirdetmény II. pontjában meghatározott feltételeknek és ezáltal be nem nyújtottnak minősülnek, a Társaság nyilvántartásba veszi.

Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság – az átalakítástól számított hat hónapon belül –befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti.

Amennyiben az értékesítés megtörténik, az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett letéti számlájára helyezi. Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonát képező érvénytelenített részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra.

Az értékesítés sikertelensége esetén a Társaság a jogszabályi előírások alapján köteles az alaptőkéjét a nyomdai úton előállított részvények tulajdonosai által át nem vett dematerializált részvények bevonása útján leszállítani.

 1. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények tulajdonosainak jogai

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak benyújtásával a tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha a teljes részvénymennyiség értékesítése az V. pontban foglaltak szerint megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét.

A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem nyújtó Részvényesek a Társaság székhelyén jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a Részvényes köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvényeket, valamint – amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény – megadni értékpapír-számlájának számát, illetve – amennyiben az értékesítés már megtörtént, vagy ha már nem áll rendelkezésre a Részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy az ellenérték kifizetése érdekében megadni bankszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat (adóazonosító jel, illetve adószám, a részvények bekerülési értékének igazolása).

VII. A részvénykönyvi bejegyzés

A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések megszűnnek. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy az átalakítás napját követően – személyesen vagy értékpapír-számlavezetőjük útján – szíveskedjenek előterjeszteni a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmüket.

VIII. Információ

Az átalakítással kapcsolatos bármilyen kérdésben a Társaság készséggel áll a Részvényesek rendelkezésére munkanapokon 9:00-tól 12:00 óráig a Társaság székhelyén.

MEZŐ Befektetési Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseli: Purgai Ferenc vezérigazgató

Üzenetküldés

Bauer Péter

Gépüzemi divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Tímár Miklós

Key Account Manager

* kötelező mező

Üzenetküldés

Barnáné Vitárius Márta

Kereskedelmi igazgató

* kötelező mező

Üzenetküldés

Zimmermann István

Növénytermesztési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Szalóky Árpád

Sertéságazati divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Magyar József

Tejtermelési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Katona László

Terményfeldolgozó-üzem divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Fábián Roland

Takarmányozási divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Csupászné Sánta Éva

Árutojás-termelési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Adravecz Edit

Vadgazdálkodási divízió

* kötelező mező