VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

Közös munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer használatáról és működéséről szóló szabályzat

A Talentis Agro Zrt. vállalatcsoportjához tartozó és az egyéb érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában

Hatályos 2023. december 17. napjától

Tartalom

 1. Bevezetés. 3
 2. A Szabályzat célja, hatálya. 5

2.1.      A Szabályzat célja. 5

2.1.      Fogalom meghatározások. 6

2.3. A Szabályzat hatálya. 6

 1. VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉRE OKOT ADÓ KÖRÜLMÉNYEK.. 7
 2. Általános alapelvek. 7
 3. A bejelentés tárgya. 8

III. A TÁRSASÁG BEJELENTÉSVÉDELMI RENDSZERE.. 8

 1. BEJELENTÉSRE JOGOSULTAK.. 9

6.1. A bejelentésre jogosultak köre: 9

6.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá: 9

 1. A bejelentők adatszolgáltatása, illetve a rájuk vonatkozó személyes adat-kezelés. 10
 2. A BEJELENTÉS. 10
 3. A bejelentés módjai 10
 4. A bejelentés tartalma. 11
 5. A VIZSGÁLAT MENETE.. 12
 6. A vizsgálat elrendelése vagy mellőzése. 12
 7. A bejelentés vizsgálata. 13
 8. Vizsgálati eszközök. 14
 9. Iratkezelés. 15

VII. INTÉZKEDÉSEK.. 15

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.. 16

 

 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. Bevezetés

A Talentis Agro Zártkörűen Működő Részvénytársaság a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szóló szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: „Panasztörvény”) 18. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve, a Panasztörvény 18. § (3) bekezdése alapján, mint az elismert vállalatcsoport uralkodó tagvállalata az elismert vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági társaságokkal és az elismert vállalatcsoporthoz nem tartozó egyéb, érdekeltségi köréhez tartozó gazdasági társaságokkal  a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk, valamint az általuk belső szabályzatokban megállapított magatartási szabályok megsértésének bejelentésére közös visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: közös bejelentési rendszer) hoz létre. Ezen közös bejelentési rendszer használatával és működéssel összefüggésben, az ezekkel kapcsolatos belső eljárásrendek és szabályok meghozatala érdekében az alábbi közös szabályzatot (a továbbiakban: Közös Szabályzat) alkotják.

A Közös Szabályzat hatálya az alábbi gazdasági társaságokra terjed ki:

 1. Név: Talentis Agro Zrt. (Uralkodó tagvállalat)
  Székhely:                   8086 Felcsút, Fő utca 65.
  cégjegyzékszám:       07-10-001506 

képviseli:                   Makai Szabolcs igazgatósági tag

 

 1. Név: Hidasháti Zrt.
  Székhely:                   5672 Murony, II. kerület 8.
  cégjegyzékszám:       04-10-001429

képviseli:                   Péter Ferenc vezérigazgató

 

 1. Név: Lajta-Hanság Zrt.
  Székhely:                   9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rkp. 22.
  cégjegyzékszám:       08-10-001586

képviseli:                   Purgai Ferenc vezérigazgató

 

 1. Név: Szombathelyi Tangazdaság Zrt.
  Székhely:                   9600 Sárvár, Várkerület u. 26.
  cégjegyzékszám:       18-10-100549

képviseli:                   Purgai Ferenc vezérigazgató

 

 1. Név: Gödöllői Tangazdaság Zrt.
  Székhely:                   2173 Kartal, Bartók Béla utca 2-10.
  cégjegyzékszám:       13-10-040178

képviseli:                   Koreny Gábor vezérigazgató

 

 1. Név: Szarvasi Agrár Zrt.
  Székhely:                   5540 Szarvas, Szabadság út 30.
  cégjegyzékszám:       04-10-001442

képviseli:                   Kis Júlia vezérigazgató

 

 1. Név: Sárvári Mg. Zrt.
  Székhely:                   9600 Sárvár, Várkerület utca 26.
  cégjegyzékszám:       18-10-100551

képviseli:                   Purgai Ferenc vezérigazgató

 

 1. Név: Kinizsi 2000 Zrt.
  Székhely:                   6625 Fábiánsebestyén, Külső dűlő 111.
  cégjegyzékszám:       06-10-000271

képviseli:                   Tímár Imre vezérigazgató

 

 1. Név: Csabatáj Zrt.
  Székhely:                   5672 Murony, II. kerület 8.
  cégjegyzékszám:       04-10-001575

képviseli:                   Csupászné Sánta Éva vezérigazgató

 

(a továbbiakban együttesen: „Társaságok”)

 1. A Szabályzat célja, hatálya
  • A Szabályzat célja

2.1.1.         A Társaságok felismerték, hogy a szervezeten belüli visszaélések következtében sérülhet működésük hatékonysága, továbbá ezzel összefüggésben a visszaélést észlelő munkavállalók munkahelyi morálja és közérzete is. A Társaságok törekszenek arra, hogy a működésük során történő esetleges visszaéléseket mielőbb felismerjék és azokat orvosolják.

2.1.2.         A jelen Közös Szabályzat célja, hogy a Társaságok a működésüket érintő visszaélésekkel kapcsolatban egy olyan közös visszaélésbejelentési rendszert alakítsanak ki, amely a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltak tiszteletben tartása mellett megfelel a Panasz tv.  előírásainak, és a bejelentők védelme mellett elősegíti a visszaélések megszüntetését.

2.1.3.     Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok, valamint az elismert vállalatcsoporthoz nem tartozó egyéb érdekeltségi körhöz tartozó gazdasági társaságok a Panasztörvény 18. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségük teljesítése érdekében a jelen Közös Szabályzat 2.1. pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében felhatalmazzák a Talentis Agro Zrt.-t, hogy a nevükben is közös visszaélés-bejelentési rendszert működtessen.

A jelen Közös Szabályzatban a Talentis Agro Zrt. kialakítja a bejelentések hatékony vizsgálatának eljárásrendjét, a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek személyes adatainak védelme érdekében betartandó intézkedéseket, azzal a céllal, hogy közérthető módon és világosan meghatározza közös bejelentésvédelmi rendszerét.

2.1.          Fogalom meghatározások

2.1.1.         foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,

2.1.2.         foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat,

2.1.3.         foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

2.1.4.         panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

2.1.5.         közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

2.1.6.         Visszaélés: bármely olyan tett vagy mulasztás, mely ellentétes a Társaságra, illetve a foglalkoztatottakra irányadó jogszabályokkal, a Társaság belső szabályzataival, ideértve különösen a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott alapelveket és követelményeket.

2.3. A Szabályzat hatálya

2.3.1.        A jelen Közös Szabályzat hatálya kiterjed a Társaságok tisztségviselőire, valamint — függetlenül a jogviszony jellegétől valamennyi foglalkoztatottjára [a továbbiakban együttesen: foglalkoztatottak)], továbbá mindazokra, akik a Panasz tv. 20.§ (2) bekezdése, illetve a jelen Szabályzat 6.1. és 6.2. pontjai alapján a Társaságok működése során tapasztalt visszaélések bejelentésére jogosultak.

2.3.2.        A Közös Szabályzat hatálya nem terjed ki azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek vonatkozásában tartalmuk szerint más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni (pl.: bűncselekmény esetén rendőrség, bíróság).

2.3.3.        Jelen Közös Szabályzat, valamint az abban foglalt rendelkezések 2023. december 17. napján lépnek hatályba, és határozatlan ideig hatályosak. A Közös Szabályzat módosításai a módosítások közzététele napjától hatályosak.

 1. VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉRE OKOT ADÓ KÖRÜLMÉNYEK
 1. Általános alapelvek

3.1.      Társaságok által foglalkoztatott személyek kötelesek munkájukat a tőlük elvárható tisztességgel, a vonatkozó jogszabályoknak, munkáltatói utasításoknak és szakmai követelményeknek megfelelő gondossággal, hozzáértéssel és felelősséggel végezni. Ezzel összefüggésben a foglalkoztatottak kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől és magatartástól, mely a rájuk irányadó jogszabályokkal, továbbá a Társaságok belső szabályzataival ellentétes.

A foglalkoztatottak tevékenységükkel kötelesek elősegíteni a foglalkoztató Társaság hatékony és megfelelő működését, gazdasági céljainak elérését, jó hírnevének előmozdítását és fenntartását.

3.2.      A foglalkoztatottak kötelesek minden, a munkájuk során tudomásukra jutott szakmai, üzleti és személyes vagy egyéb adatot és információt bizalmasan kezelni. Megfelelő felhatalmazás nélkül ezeket az információkat a foglakoztatott nem jogosult nyilvánosságra hozni, illetve harmadik személy(ek) tudomására hozni, kivéve, ha az Információ közlése jogszabályi vagy szakmai kötelessége.

3.3.      A foglalkoztatottak tevékenységük során kötelesek együttműködni más munkavállalókkal és törekedni a jó munkakapcsolat kialakítására. Ezzel összefüggésben köteles munkatársait az általa is elvárt tisztelettel kezelni, továbbá köteles a tőle elvárható mértékben segíteni a munkatársak munkáját a rendelkezésére álló ismeretek, tapasztalatok szerint.

3.4.      A foglalkoztatottaknak munkahelyi tartózkodásuk egésze során tartózkodniuk kell a munkatársak közötti hátrányos megkülönböztetéstől. A diszkrimináció tilalma különösen a vezető állású munkavállalók körében kell, hogy érvényesüljön az alkalmazási feltételek és munkafeltételek megállapítása során, az előmeneteli rendszerben, a juttatások meghatározása során, illetve a kártérítési és fegyelmi felelősség megállapítása során. A foglalkozatottak folyamatosan kötelesek tiszteletben tartani más személyek emberi méltóságát, személyiségi jogait.

3.5.      A Társaság által foglalkoztatott személyek kötelesek betartani a Társaság belső szabályzataiban meghatározott magatartási követelményeket.

 1. A bejelentés tárgya

4.1.      A közös belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni

III. A TÁRSASÁG BEJELENTÉSVÉDELMI RENDSZERE

5.1.      A közös belső visszaélés-bejelentő rendszert a Társaságok felhatalmazása alapján a jelen Közös Szabályzat szerint a Talentis Agro Zrt. saját maga, önállóan, külső közreműködő bevonása nélkül hozza létre és működteti a Társaságok tekintetében. A Talentis Agro Zrt. a közös belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére Dr. Bauer Orsolyát a Talentis Agro Zrt. munkavállalóját jelöli ki (a továbbiakban: „kijelölt személy”). A kijelölt személyt e faladatkör ellátásában a munkáltató nem utasíthatja, és semmilyen módon nem befolyásolhatja.

5.2.      A közös belső visszaélés – bejelentő rendszer működésnek kereteit jelen Közös Szabályzat határozza meg. A Közös Szabályzat keretei között a kijelölt személy önállóan határozza meg a kivizsgálás módszerét, kiválasztja a szükség esetén meghallgatásra kerülő személyek körét. és a szükséges bizonyítási eszközöket. A vizsgálatok lefolytatására a Társaságok kötelesek olyan elkülönített helyiséget biztosítani, ahol a meghallgatás technikai feltételei és a résztvevő személyek személyiségi jogainak védelme teljeskörűen biztosítható. Az egyes Társaságok a közös belső visszaélés-bejelentő rendszer hatékony működése érdekében a bejelentések személyes megtételére elkülönített helyiséget a Talentis Agro Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16. szám alatti fióktelepén biztosítanak.

5.3.         A kijelölt személy a bejelentések hatékony kivizsgálása érdekében 2 (két) vagy 3 (három) tagból álló vizsgáló bizottságot (a továbbiakban: „Vizsgáló Bizottság”) hozhat létre a bejelentéssel érintett társaságnál. A Vizsgáló Bizottság elnöke a kijelölt személy. A Vizsgáló Bizottság tagjait a kijelölt személy választja ki. A Vizsgáló Bizottság tagja kizárólag a bejelentéssel érintett társaságnál munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személyek lehetnek, akik a bejelentéssel nem érintettek, velük szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. A Vizsgáló Bizottság tagjai kötelesek a kijelölt személlyel szorosan együttműködni, a kijelölt személy utasításainak eleget tenni a vizsgálat során. A Vizsgáló Bizottság tagjai az ügy irataiba betekinthetnek, azonban az ügy iratairól másolatot nem készíthetnek, azokat nem tárolhatják. A Vizsgáló Bizottság tagjaira a kivizsgálás során a jelen Közös Szabályzatban a kijelölt személyre vonatkozó rendelkezések az irányadók a jelen pontban meghatározott kivételekkel.

 1. BEJELENTÉSRE JOGOSULTAK

6.1. A bejelentésre jogosultak köre:

A közös belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

 1. a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
 2. b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
 3. c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

6.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá:

 1. a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 2. b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 3. c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 4. d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 5. e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 6. f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt
 7. A bejelentők adatszolgáltatása, illetve a rájuk vonatkozó személyes adat-kezelés

7.1. A 6. pont szerinti bejelentő a bejelentésének megtételekor kérheti, hogy személyes adatait (nevét és a beazonosításához szükséges adatokat) ne hozzák nyilvánosságra.

A bejelentés névtelenül (anonim módon), is megtehető, de névtelen bejelentés esetén a bejelentés vizsgálata mellőzhető. Névtelen bejelentés esetén a bejelentéssel érintett Társaság tekintetében a Talentis Agro Zrt. az eset összes körülményeit mérlegelve dönthet úgy, hogy a vizsgálatot mégis elrendeli.

Jogi személy bejelentő ugyanakkor a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

7.2. A bejelentőkre, továbbá a bejelentéssel érintett más személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást jelen Szabályzat 1. sz. mellékleteként megállapított adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 1. A BEJELENTÉS
 2. A bejelentés módjai

8.1. Visszaélés bejelentésére az alábbi módokon van lehetőség:

 1. szóban: személyesen a Talentis Agro Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16. szám alatti fióktelepén, a jelen Közös Szabályzatban meghatározott kijelölt személlyel előre egyeztetett időpontban.
 2. Írásban: elektronikus úton a panasz@talentisagro.hu email címre megküldve.

8.2. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentésről a kijelölt személy írásbeli jegyzőkönyvet készít a 9. pontban meghatározott tartalommal. A jegyzőkönyv tartalmát a bejelentő aláírás előtt megtekintheti, annak tartalmára kiegészítést, javaslatot tehet.

8.3. Társaságaink részére telefonon történő bejelentésre nincs mód, tekintettel arra, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésének technikai feltételei jelenleg nem állnak rendelkezésre.

8.4. A közös belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

8.5. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

8.6. Az írásbeli bejelentés előterjesztésének elősegítésére jelen Szabályzat 2. sz. mellékleteként „Bejelentőlap” minta kerül közzétételre, mely tartalmazza az eredményes, kivizsgálásra alkalmas bejelentés tartalmi követelményeit. A minta használata nem kötelező, a közzététellel elő kívánjuk segíteni a kivizsgálás eredményességét. Az írásbeli bejelentés kézhezvételéről a kijelölt személy 8 napon belül visszaigazolást küld. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a Panasztörvény és jelen Szabályzat szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

 1. A bejelentés tartalma

9.1. A bejelentés a 7.1. pontban foglaltaknak megfelelően megtehető anonim módon, illetve a bejelentő nevének és elérhetőségének megadásával is. Amennyiben a bejelentő a bejelentés során nevét és elérhetőségét nem adja meg, tudomásul veszi, hogy bejelentésének vizsgálata mellőzésre kerülhet. Erre legkésőbb a bejelentés visszaigazolásakor a bejelentő figyelmét fel kell hívni

A bejelentésben a bejelentőnek szükséges előadnia a bejelentésre való jogosultságának okát (pl. munkaviszony fennállása).

 • A bejelentésben annak kivizsgálása és a szükséges intézkedés érdekében a bejelentőnek kellő részletességgel kell előadnia az általa tapasztalt és a bejelentése alapjául szolgáló visszaélés, vagy sérelem körülményeit.

Jellemzően az alábbi információkat:

 1. mely Társaságot és szervezeti egységet, kit érint a visszaélés,
 2. miben nyilvánult meg a visszaélés.
 3. amennyiben ismert, az visszaélés elkövetőjének beazonosíthatóságához szükséges adatokat
 4. mikor történt a visszaélés,
 5. jelenleg is folyamatban van-e a visszaélés,

Amennyiben a bejelentésnek voltak előzményei (pl. a bejelentő a visszaélést már korábban is jelezte), szükséges erről is nyilatkozni a bejelentés során.

9.3. Abban az esetben, ha a bejelentőnek a visszaéléssel kapcsolatban bármilyen dokumentum, vagy más, a bejelentését alátámasztó bizonyíték rendelkezésére áll, a kivizsgálás eredményessége érdekében javasolt ezt is csatolnia.

9.4. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi, továbbá azokról a körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

 1. A VIZSGÁLAT MENETE
 2. A vizsgálat elrendelése vagy mellőzése

10.1. A bejelentés alapján a vizsgálat az alábbi esetekben mellőzhető:

 1. a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 2. b) a bejelentést nem a jelen Szabályzat 6. pontja szerint erre jogosult személy tette meg,
 3. c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 4. d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

10.2. Amennyiben a 9.1. pontban foglalt esetek egyike sem áll fenn, a Talentis Agro Zrt. nevében a kijelölt személy a bejelentés alapján a vizsgálatot elrendeli.

A vizsgálat megtagadásáról a bejelentőt értesíteni kell, megjelölve a megtagadás okát.

 1. A bejelentés vizsgálata

11.1. Amennyiben a bejelentés vizsgálatának mellőzésére a 10. pont szerinti okból nem kerül sor, a kijelölt személy vagy a Vizsgáló Bizottság a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

11.2. A fenti határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő szerinti erről történő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

11.3. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a Panasztörvény 20.§ (1) bekezdése szerinti visszaélések orvoslására.

11.4. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről

11.5. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a 8. pontban foglaltak szerint a bejelentésről. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása mellőzhető, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. Ebben az esetben a tájékoztatás később történik meg.

11.6. A Talentis Agro Zrt. a 10.2. pontban foglaltaknak megfelelően a bejelentés alapján indult eljárás egésze alatt biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját — akár jogi képviselője útján is — bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támaszthassa alá.

11.7. A Talentis Agro Zrt. a bejelentés vizsgálata során minden esetben tisztességesen, az egyenlő bánásmód követelményének és az ártatlanság vélelmének érvényesülése mellett, pártatlan és független módon jár el.

 1. Vizsgálati eszközök

12.1. A bejelentés kivizsgálása során elsősorban a bejelentő által előadottakat és az általa rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat kell értékelni. Szükség esetén a kijelölt személy vagy a Vizsgáló Bizottság meghallgathatja a bejelentéssel érintett személyeket, illetve tanukat. A bejelentéssel érintett személy(ek) és a tanúk nyilatkozata önkéntes, az semmilyen eszközzel, illetve joghátrány kilátásba helyezésével nem kényszeríthető ki.

12.2. Amennyiben a vizsgálathoz olyan társasági adatokra van szükség, amelyekkel a kijelölt személy vagy a Vizsgáló Bizottság nem rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező munkahelyi vezető ezt köteles rendelkezésre bocsátani.

12.3. A vizsgálat során a kijelölt személy vagy a Vizsgáló Bizottság birtokába került valamennyi adat és információ szigorúan védett adatnak minősül. Az adatokat és információkat a kijelölt személy vagy a Vizsgáló Bizottság kizárólag a vizsgálat céljára használhatja fel, ezeket mással nem oszthatja meg. A vizsgálati eszközök tartalma a vizsgálatban részt vevők (érintett, tanúk, vezető munkavállalók vagy tisztségviselők) részére csak annyiban osztható meg, amennyiben ez a vizsgálat eredményessége érdekében szükséges.

12.4. Amennyiben a kijelölt személy vagy a Vizsgáló Bizottság rendelkezésére álló vizsgálati eszközök alapján a tényállás nem deríthető fel, erről a bejelentőt haladéktalanul értesíteni kell, és javasolni kell részére, hogy amennyiben a bejelentésében foglaltakat továbbra is fenntartja, forduljon a határkörrel rendelkező állami szervek vagy bíróság felé.

 1. Iratkezelés

13.1. A közös visszaélés- bejelentési rendszerben iratnak minősül minden, a bejelentéssel kapcsolatos írott, nyomdai úton előállított, vagy elektronikus eszközön tárolt dokumentum, a vizsgálattal kapcsolatos feljegyzések, jegyzőkönyvek, felvételek, valamint az intézkedés is.

13.2. A közös visszaélés-bejelentési rendszerben önálló, a Talentis Agro Zrt. iratkezelésétől elkülönült iratkezelést kell megvalósítani. Az iratok iktatását, másolását, őrzését kizárólag a kijelölt személy végezheti, e tevékenységében más nem helyettesítheti.

13.3. Az iratokat bejelentésenként elkülönítve, érkezési dátum szerinti sorrendben zárt borítékban, a borítékokat zárt szekrényben kell tárolni. Az iratszekrényhez kizárólag a kijelölt személynek lehet hozzáférése.

13.4. A bejelentéssel kapcsolatos iratokat a kivizsgálás lezártát követő öt évig kell őrizni. Ezt követően azokat jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmisíteni.

VII. INTÉZKEDÉSEK

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes cselekmény, vagy mulasztás, illetve visszaélések orvoslására.

14.1. Amennyiben a vizsgálat alapján a kijelölt személy vagy a Vizsgáló Bizottság a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg és további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a kijelölt személy a Talentis Agro Zrt. nevében lezárja.

14.2. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a Talentis Agro Zrt. a kijelölt személy vagy a Vizsgáló Bizottság javaslatára az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok betartása mellett intézkedik a feljelentés megtételéről.

14.3. Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem szolgál büntetőeljárás alapjául, ugyanakkor a vizsgálat során a kijelölt személy vagy a Vizsgáló Bizottság azt állapítja meg, hogy az jogszabályba vagy az érintett Társaság belső szabályzatainak rendelkezésébe ütközik, intézkedési javaslatot terjeszt a hatáskörrel rendelkező munkáltatói joggyakorló, vagy az érintett Társaság legfőbb szerve felé a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett.

A hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja a visszaélést elkövető személy(ek) felelősségét.

Ezen személlyel (személyekkel) szemben az érintett Társaság, mint munkáltató munkáltatói intézkedés alkalmazására jogosult az Mt-ben és a munkaszerződésben foglaltak szerint. Amennyiben az intézkedés megbízási jogviszonyban álló személlyel szemben indokolt, úgy a vezető tisztségviselő jogosult az intézkedés meghozatalára. Vezető tisztségviselővel szemben a legfőbb szerv jogosult intézkedni.

 

14.4. A Talentis Agro Zrt. a bejelentés kivizsgálását követően írásban tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint az általa megtett intézkedésekről.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Közös Szabályzat hatálybalépésével a Talentis Agro Zrt. a Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer használatáról és működéséről szóló szabályzatát hatályon kívül helyezi.

Jelen Közös Szabályzatban foglaltakat a 2023. évi XXV. törvény és a 2021. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

A Szabályzatot jóváhagyjuk és annak alkalmazását elrendeljük:

______________________
Talentis Agro Zrt.
képv.: Makai Szabolcs vezérigazgató

______________________
Hidasháti Zrt.
képv.: Purgai Ferenc vezérigazgató

______________________
Lajta-Hanság Zrt.
képv.: Purgai Ferenc vezérigazgató

______________________
Szombathelyi Tangazdaság Zrt.
képv.: Purgai Ferenc vezérigazgató

______________________
Gödöllői Tangazdaság Zrt.
képv.: Koreny Gábor vezérigazgató

______________________
Szarvasi Agrár Zrt.
képv.: Kis Júlia vezérigazgató

______________________
Sárvári Mg. Zrt.
képv.: Purgai Ferenc vezérigazgató

______________________
Kinizsi 2000 Zrt.
képv.: Tímár Imre vezérigazgató

______________________
Csabatáj Zrt.
képv.: Csupászné Sánta Éva vezérigazgató

Üzenetküldés

Bauer Péter

Gépüzemi divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Tímár Miklós

Key Account Manager

* kötelező mező

Üzenetküldés

Barnáné Vitárius Márta

Kereskedelmi igazgató

* kötelező mező

Üzenetküldés

Zimmermann István

Növénytermesztési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Szalóky Árpád

Sertéságazati divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Magyar József

Tejtermelési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Katona László

Terményfeldolgozó-üzem divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Fábián Roland

Takarmányozási divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Csupászné Sánta Éva

Árutojás-termelési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Adravecz Edit

Vadgazdálkodási divízió

* kötelező mező