VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

A Talentis Agro Zrt (a továbbiakban: „Társaság”) az általa létrehozott a 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: „Panasztörvény”) szerinti belső visszaélés bejelentési-rendszer keretében a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésével kapcsolatban az alábbiak szerint kezeli a személyes adatokat:

 

 1. Az adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő:                                         Talentis Agro Zrt
Adatkezelő képviselője:                       Makai Szabolcs
Székhely:                                             8086 Felcsút Fő utca 65
Postacím:                                            8086 Felcsút Fő utca 65
E-mail:                                                panasz@talentisagro.hu

 1. A belső visszaélés bejelentés védelmi rendszer működtetéséért felelős személy:

Név:                                                                           Dr. Bauer Orsolya
Telefon időpontfoglalás személyes egyeztetés céljára: +36 20 292 0670
E-mail:                                                                       panasz@talentisagro.hu

 1. A kezelt adatok köre:

·      A bejelentő neve/cégneve,

·      A jogi személy bejelentő esetén a törvényes képviselő neve (ha irányadó)

·      A bejelentő lakcíme/székhelye

·      A bejelentő értesítésének módja, a bejelentő értesítési címe vagy e-mail címe

·      A bejelentő levelezési címe, amennyiben az eltér a lakcímétől/székhelyétől

·      A bejelentő e-mail címe

·      A bejelentésben esetlegesen megadott egyéb személyes adatok

·      A visszaélésben érintett személy (akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott) neve, beosztása, szervezeti egysége

·      A bejelentett eseményben érintett egyéb személy neve, beosztása, szervezeti egysége

·      A bejelentés vizsgálatában és a kapcsolódó intézkedésekben közreműködő személy neve, beosztása, szervezeti egysége

 

A Társaság nem gyűjti azon személyes adatokat, melyek nyilvánvalóan nem relevánsak az adott bejelentés kezelése szempontjából. A Társaság az adattakarékosság megvalósítása érdekében csak a bejelentés kivizsgálásához szükséges adatokat gyűjti. A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a törvényben meghatározott adatok körébe nem tartozó adatokat a jogszabályi kötelezettségének eleget téve haladéktalanul törli.

 

 

 

A Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer használatáról és működéséről szóló szabályzat 7.1. pontja alapján a bejelentés névtelenül (anonim módon) is megtehető, de névtelen bejelentés esetén a vizsgálat mellőzhető. Névtelen bejelentés esetén a Társaság az eset összes körülményeit mérlegelve dönthet úgy, hogy a vizsgálatot mégis elrendeli.

 

 1. Az adatok forrása:
 2. a Társaság által a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére kijelölt személy által megküldött dokumentumok és nyilvántartások,
 3. egyéb módon a Társaság tudomására jutott sérelmet vagy kockázatot megalapozó információkat tartalmazó dokumentum.
 4. Az adatkezelés módja:
 5. az adatok megtekintése, gyűjtése, feldolgozása, felhasználása, tárolása és törlése vagy megsemmisítése,
 6. az adatok továbbítására nem kerül sor.
 7. Az Adatkezelés célja:

Valamennyi személyes adat gyűjtése, feldolgozása, felhasználása, valamint az elektronikus adatok megőrzése és törlése tekintetében: a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslását, vagy megszüntetését szolgáló intézkedések kezdeményezése és végrehajtása, valamint az intézkedések nyomonkövetése és nyilvántartása a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

            A Társaságnak a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény II. Fejezetében meghatározott szabályok alkalmazásához fűződő jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 6. cikk c) pontja alapján.

 1. Az adatkezelés időtartama:
 2. amennyiben a bejelentés nem megalapozott, vagy a vizsgálata alapján nem állapítható meg a jogellenes esemény: a vizsgálat lezárását követő 60. napig,
 3. amennyiben a bejelentés vizsgálata alapján megállapítható a jogellenes esemény: a vizsgálat lezárását követő 5 évig,
 4. amennyiben a vizsgálat megállapításai kapcsán munkajogi, polgári jogi, vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezése szükséges:
  ca) az eljárás jogerős lezárásáig,
  cb) amennyiben a ca) pontban meghatározott időtartam nem haladja meg az általános megőrzési időt, úgy a b) pontban meghatározott megőrzési idő végéig.

 

 

 

 1. Az adatfeldolgozó:

a Társaság az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

10.1.    Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatokat a Társaság bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Társaságnak a bejelentés vizsgálatában, az intézkedések végrehajtásában, valamint a bejelentésekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetésében közreműködő munkavállalói ismerhetik meg. A bejelentéssel összefüggő vizsgálat során keletkezett iratokba a bejelentés kivizsgálásának befejezéséig kizárólag a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére kijelölt személy jogosult betekinteni, a kivizsgálást követően amennyiben a vizsgálat eredményeként intézkedésre kerül sor a Társaság részéről teljes körűen a vezérigazgató, a jogi igazgató, a HR igazgató és a felügyelőbizottság tagjai jogosultak betekinteni. A bejelentő a saját bejelentése, illetve az eljárás során tett nyilatkozataiba; a meghallgatások során nyilatkozatot tevő érintettek pedig szintén a saját nyilatkozataikba jogosultak betekinteni.

10.2.    Az adatokat a Társaság az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül – a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – harmadik személy részére nem adja át.

10.3.    Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az Ön által megadott személyes adatokat elektronikus formában, a székhelyén 8086 Felcsút, Fő utca 65 található jelszóval védett kizárólag a Kijelölt személy által hozzáférhető szervereken, a papíralapú dokumentumokat a Társaság székhelyén a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére kijelölt személy irodájában, zárható szekrényben tárolja.  A személyes adatok kezelése során a Társaság – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – olyan kockázatarányos adminisztratív és technikai védelmi intézkedéseket alkalmaz, amelyek megelőzik a személyes adatokhoz történő illetéktelen és jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok illetéktelen és jogosulatlan módosítását, valamint biztosítják az ellenőrizhetőséget mind a manuális, mind az automatizált adatfeldolgozási folyamatok esetén. A Társaság biztosítja továbbá, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő adatok ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 1. Jogok és jogorvoslati lehetőségek:

11.1.    Tájékoztatjuk, hogy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ha a Társaság a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja; valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11.2.    Tájékoztatjuk, hogy jogában áll kérni, hogy személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat a Társaság a rendelkezésére bocsássa. A személyes adatokról másolatot kérhet, amennyiben a másolat igénylése nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolatok kérése első alkalommal díjmentes, minden további másolatért a Társaság adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

11.3.    Tájékoztatjuk, hogy kérheti személyes adatainak pontosítását, helyesbítését vagy azok kiegészítésétnyilatkozatával, amennyiben az adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.

11.4.    Tájékoztatunk, hogy kérelmére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben vitatja az adatok pontosságát; továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett azok korlátozását kéri, illetve ha az adatkezelés célja megszűnt, de igényli az adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; valamint ha tiltakozott az adatkezelés ellen és a tiltakozás elbírálása folyamatban van. Amennyiben a Társaság feloldja az adatkezelés korlátozását, úgy arról előzetesen tájékoztatást ad.

11.5.    Tájékoztatjuk, hogy kérheti személyes adatainak törlését ha:

 1. kezelése jogellenes,
 2. az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelése nem szükséges;
 3. az adatok tárolásának jogszabály általi megengedett ideje lejárt;

 

 1. az adatok törlését jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendelte.

11.6.    Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvedett kárért vagy személyiségi jogi sérelemért kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

11.7.    A Társaság az Ön által benyújtott, Önt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet egy hónapon belül elbírálja és döntéséről írásban vagy – ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti. Az adott évben, azonos adatkörre vonatkozóan benyújtott ismételt kérelem esetén a Társaság kérheti a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségei megtérítését, amennyiben a kérelemnek nem az az oka, hogy a Társaság mulasztása miatt az adatok helyesbítése, törlése, vagy korlátozása szükséges.

11.8.    Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vizsgálatot kezdeményezheta Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A perre az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék illetékes azzal, hogy a per – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzenetküldés

Bauer Péter

Gépüzemi divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Tímár Miklós

Key Account Manager

* kötelező mező

Üzenetküldés

Barnáné Vitárius Márta

Kereskedelmi igazgató

* kötelező mező

Üzenetküldés

Zimmermann István

Növénytermesztési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Szalóky Árpád

Sertéságazati divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Magyar József

Tejtermelési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Katona László

Terményfeldolgozó-üzem divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Fábián Roland

Takarmányozási divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Csupászné Sánta Éva

Árutojás-termelési divízióvezető

* kötelező mező

Üzenetküldés

Adravecz Edit

Vadgazdálkodási divízió

* kötelező mező